Нумерология, Подробни Рождени дати, Символи, Китайски съновник, Мои издания / Numerology,Birth dates, Symbols, My books, Chinese Mysteries

Сайт на нумеролога Христо Енев / Chris Enev's Numerology website / Website du Numerologue Chris Enev

МАЛКА ВИЗИТКА

Роден съм през 1961 г. в гр. Габрово. Завършил съм Институт  по Международен туризъм във Варна и „Български и Френски език и литература” на Великотърновския университет. Занимавам се с Нумерология  от 1992 г., когато това понятие беше почти апокрифно, "нещо за гадаене с цифрите", писано от "някой си П. Дънов", "разни магии" от някой си Папюс, елементарни индигови копия и циклостили от "Вечен Календар" от 1834 г., Хиромантии  и други "детски болести" с авторски претенции.  При съприкосновението ми с оригинални  Нумерологични и други езотерични издания, нашумели във Франция през 90-те години от ХХ в. много се "запалих" по тази материя и реших, че  и у нас трябва да се запознаем със съвременната  Нумерология,  като представя  достойнствата й редом с тези на Астрологията. При създаването на нумерологичните си книги и Мултимедийния Оракул се стараех  да "изчистя" от  многословни обяснения текстовете и тълкуванията, както и да  направя максимално достъпно за ежедневно ползване нумерологичното познание в БългарияЗа разработването на различните параметри и статии ползвах  утвърдения опит на съвременни Френски нумерологични източници, връзка с техни автори, езотерични школи, енциклопедични, семиотични речници и др., посочени в приложените библиографии.  Познат съм на читателите със 7 свои издания - поредицата  от 3 нумерологични  книги за „Числата”, „Азбука на Нумерологията”, „Светът на символите”, с първата у нас мултимедийна програма за съставяне на Нумерологични хороскопи и  „Кой си ти? 365 Рождени дати…”

SMALL BUSINESS CARD
I was born in 1961 in the town of Gabrovoq Bulgaria. I graduated from the Institute of International Tourism in Varna and "Bulgarian and French language and literature" University of Veliko Turnovo. Profession Numerology from 1992, when this concept was almost apocryphal "something for divination by numbers" written by "someone Dunov", "some magic" by someone Papus, elementary and carbon copies of mimeograph " Eternal Calendar "of 1834, palmistry and other" childhood diseases "copyright claims. When striking my original Numerological and other esoteric publications blockbuster in France in the 90s of XX century. Many are "hooked" on this matter and decided that the country should meet with modern numerology, presenting her dignity alongside those of Astrology. In creating numerology books and multimedia Oracle is trying to "clean up" of wordy explanations texts and interpretations and to make maximum available for daily use numerological knowledge in Bulgaria. The development of various parameters and approved papers used the experience of modern French numerological sources, esoteric schools, encyclopedias, dictionaries semiotic et al., Referred to in the accompanying bibliographies. I am known to the Bulgarian readers with my 7 publications - 3 numerological series of books about "numbers", "Foundations of Numerology," "World of symbols", the first in Bulgaria multimedia program to compile numerological horoscopes and the next "Who are you? 365 Birthdays dates ... "

PETITE CARTE DE VISITE
Je suis né en 1961 dans la ville de Gabrovo, Bulgarie.
Je suis diplômé de l'Institut du Tourisme international de Varna et «langue et littérature bulgare et française" Université de Veliko Tarnovo. Profession Numérologue depuis 1992, lorsque ce concept était presque apocryphe, "quelque chose pour la divination par des numéros", écrit par "quelqu'un Dunov", "un peu de magie", des copies de quelqu'un Papus, élémentaires et de carbone de ronéo, "Calendrier éternel " de 1834, la chiromancie et d'autres" maladies infantiles. Lorsque frappant mon original publications ésotériques numérologiques et d'autres blockbuster en France dans les années 90 du XX siècle. Beaucoup sont «accro» sur cette question et a décidé que le pays devrait rencontrer la numérologie moderne, présentant sa dignité aux côtés de ceux de l'astrologie. En créant mes livres de numérologie et le Logiciel "Oracle Numerologique" je tentais de "nettoyer" les explications verbeuses des textes et les interprétations et de rendre maximum disponible pour les Bulgares et pour une utilisation quotidienne de la numérologie comprehensive. Dans le développement des différents paramètres j'ai utilisé  l'expérience de la Numerologie Française modern, connexion des sources numérologiques, les écoles ésotériques, encyclopédies, dictionnaires sémiotique etc., mentionnés dans les bibliographies jointes. Je suis connu pour les lecteurs bulgares par ses 7 publications - une serie de 3 livres des «Nombres», « Alphabet de la numérologie," "Le Monde des Symboles", le premier en Bulgarie logiciel Oracle Numerologique pour faire des horoscopes, et "Qui est-tu? 365 Pleines Explications des dates de naissance par signe, jour et mois ..."

ЗДРАВЕЙТЕ, ПРИЯТЕЛИ НА НУМЕРОЛОГИЯТА, САМОПОЗНАНИЕТО, СВЕТА НА СИМВОЛИТЕ, АРХЕТИПОВЕТЕ, СЪНИЩАТА И ЕЗОТЕРИКАТА ! 

В ТОЗИ МОЙ САЙТ ВИ ПРЕДЛАГАМ БЕЗ  ПРЕТЕНЦИИ ЗА ИЗЧЕРПАТЕЛНОСТ ЕДИН ПО-РАЗЛИЧЕН ПРОЧИТ НА ПОВЕЧЕ ИЛИ ПО-МАЛКО ИЗВЕСТНИ НЕЩА ОТ СФЕРАТА НА:

- НУМЕРОЛОГИЯТА,

- ПЪЛНИ АСТРО-НУМЕРОЛОГИЧНИ ТЪЛКУВАНИЯ НА РОЖДЕНИТЕ ДАТИ ПО ДЕН, МЕСЕЦ, ЗОДИЯ,

- ДОСТЪПНИ ОБЯСНЕНИЯ  И ТЪЛКУВАНИЯ НА РАЗЛИЧНИ СИМВОЛИ И АРХЕТИПОВИ ОБРАЗИ, 

- ЕКЗОТИЧЕН КИТАЙСКИ СЪНОВНИК

НАДЯВАМ СЕ ДА ЗАДОВОЛЯ ПОНЕ ЧАСТ ОТ ЖЕЛАНИЕТО ВИ ЗА  МАЛКО ПО-РАЗЛИЧНО ПОЗНАНИЕ В ГОРНИТЕ ОБЛАСТИ. 

ВСИЧКО ПРЕДСТАВЕНО ТУК СА СТАТИИ И ИЗВАДКИ ОТ МОИ КНИГИ. 

КАКТО КАЗВАЛИ РИМЛЯНИТЕ : "ДУМИТЕ ОТЛИТАТ, ПИСАНОТО ОСТАВА". ОСТАВЯМ ВИ И АЗ.

ПРИЯТНО ЧЕТЕНЕ, ИЗЧИСЛЕНИЯ, ТЪЛКУВАНИЯ И ЗАБАВЛЕНИЕ ! 

----------------------------------

            КРАТКИ МАТЕРИАЛИ ОТ ИЗДАНИЯТА МИ, КАТО СТАТИИТЕ: "БЪЛГАРСКАТА АЗБУКА И НУМЕРОЛОГИЯТА" С ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА БУКВИТЕ, "КАРМИЧНИ УРОЦИ", "БИЗНЕС НУМЕРОЛОГИЯ" И ДР.  МОГАТ ДА СЕ ВИДЯТ И НА САЙТА www.numerologia.bg

            ЗА ОНЕЗИ, КОИТО СЕ ИНТЕРЕСУВАТ ОТ МУЛТИМЕДИЙНИ "ОРАКУЛИ" И АВТОМАТИЧНИ ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИТЕ СИ, В ОЩЕ ЕДИН ЕЗОТЕРИЧЕН САЙТ ИМА СЪЗДАДЕНИ БЕЗПЛАТНИ ТАКИВА С ПРЕДОСТАВЕНИ ТЕКСТОВЕ ОТ КНИГИТЕ МИ. ТАКИВА "ГАДАТЕЛИ" СА: "ОРАКУЛ ЗА СЪВМЕСТКИМОСТ МЕЖДУ ДВАМА", "И ДЗИН ОРАКУЛ ЗА БЪДЕЩЕТО", "ОРАКУЛ ЗА ЧИСЛО НА СЪДБАТА", "ОРАКУЛ ЗА ИМЕ И КАРМИЧНИ УРОЦИ", "ОРАКУЛ ЗА ИМЕТО СПОРЕД НУМЕРОЛОГИЯТА" и др.

ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ

ИЗРАБОТВАНЕ НА НУМЕРОЛОГИЧЕН ХОРОСКОП - НУМЕРОСКОП

Предлагам изработването на няколко вида  Нумерологични хороскопа – Нумероскопи. Според вида на изследването те биват:

1. ПЪЛЕН ЛИЧНОСТЕН АНАЛИЗ на база  на Рождена дата и Имена по лична карта /паспорт/. Изследването се прави въз основа на параметрите:

Рождена дата, Лично, Лично и фамилно име, Доминиращи вибрации в името, Житейски път, Съдба, Душевен стремеж, Слабости, Космическо число, Аркана на Космическото число, Кармични уроци и Кармично натрупване и др. Посочените  показатели дават реална представа за предопредеението на личността, за нейните умения и често неподозирани заложби, направления, възможности и перспективи за реализация, възможни позитивни или негативни аспекти в индивидуалното развитие, потенциални здравословни проблеми и др.

Анализът съдържа 12 страници А4 в папка. Получавате го в комплект с 1 моя книга „Числата – Езотерика и познание“ /240 стр./   

Цена: 80.00 лв.

2. ПЪЛЕН НУМЕРОСКОП  за 1 ЛИЧНА ГОДИНА на базата  на Рождена дата и Имена по лична карта /паспорт/. Анализът  включва Прогнози, Възможности и Перспективив следните аспекти:

- Подробности относно събитийното развитие през Личната година – общ климат, събитиен климат, личен, социален и материален живот, позитиви и негативи;

- Анализ и прогнози на всеки един от месеците през нея – общ климат, събитиен план, възможности за реализация, подходящо/неподходящо време за действие, негативни аспекти, потенциални здравословни проблеми.

- Благоприятно или неблагоприятно време за инвестиции, за кандидатстване за работа, за конкретни действия в дадена насока

- Благоприятно или неблагоприятно време за допълнителни приходи

- Благоприятно или неблагоприятно време за определена реализация

- Възможни позитивни или негативни аспекти в индивидуалното развитие в определен период от време

- Акцентиране върху определен въпрос или проблем 

  Годишния анализ обхваща: 4-месечни годишни реализации, Аркана на Личната година, Годишна вибрация на възрастта, Транзитен годишен цикъл;

  Едногодишния Нумероскоп съдържа 13 страници А4 и го получавате в комплект с последната ми  книга „Кой си ти? 365 Рождени дати и…… “ /444 стр./   

Цена: 90.00 лв.

3. ПЪЛЕН НУМЕРОСКОП ЗА 2 ЛИЧНИ ГОДИНИ /26 страници А4 в папка/ с посочените по-горе разглеждани параметри. Получавате го в комплект с 3 книги - последната ми „Кой си ти? 365 Рождени дати и…… “ /444 стр./, „Числата – Езотерика и познание“ /240 стр./ и „Светът на Символите“ /262 стр./  

Цена: 180.00 лв.  

4. ПЪЛЕН  ЛИЧНОСТЕН АНАЛИЗ /12 стр. А4/ ЗАЕДНО С 1-ГОДИШЕН НУМЕРОСКОП /13 страници А4/ - общо 25 стр. А4 в папка, с посочените по-горе разглеждани параметри. Получавате го в комплект с 2 мои книга „Числата – Езотерика и познание“ /240 стр./ и „Светът на Символите“ /262 стр./  

Цена: 170.00 лв.  

5. ДВУГОДИШЕН ПЪЛЕН НУМЕРОСКОП /Нумерологичен хороскоп/  за 2 ЛИЧНИ ГОДИНИ /24 стр./ +  ПЪЛЕН ЛИЧНОСТЕН АНАЛИЗ /12 стр.А4/ - общо 36 стр. А4 в папка,с посочените по-горе разглеждани параметри. Получавате го в комплект с  2 мои книга „Числата – Езотерика и познание“ /240 стр./ и „Светът на Символите“ /262 стр./  

Цена: 260.00 лв

6. ПРОМЯНА НА ИМЕ И ПРОГНОСТИЧЕН ПРОФИЛ НА НЕГОВАТАТА ФОНИЧНА И СОЦИАЛНА СЪВМЕСТИМОСТ, включващ:

- Нумерологичен анализ на новото име  

- Възможности, реализация, перспективи, позитиви и негативи

Получавате го в комплект с  последната ми  книга „Кой си ти? 365 Рождени дати и…… “ /444 стр./

Цена: 100.00 лв. 

   ЗАЯВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

 Заявки се правят само на телефон 066/882016 и на следния електронен адрес: chrisenev@mail.bg   

 Изпълнението на поръчката обикновено отнема около 1 седмица

ЗАБЕЛЕЖКА: ЗА ПРАТКИ В ЧУЖБИНА - ПРЕВОД ЧРЕЗ WESTERN UNION  ИЛИ ПО БГ БАНКОВА СМЕТКА  

На въпроси от сорта: „Кога ще се оженя?” или „С кои числа ще спечеля тотото?”  НЕ отговарям. Благодаря.


„Човек е подвластен на Предопределението си, но има право на избор. Всеки такъв избор е индивидуален и формира  личността и събитията в една или друга посока”… 

ПОСЛЕДНОТО  МИ  ИЗДАНИЕ :КНИГАТА "КОЙ СИ ТИ? 365 РОЖДЕНИ ДАТИ...." МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ В ...

ПОСЛЕДНОТО  МИ  ИЗДАНИЕ :

КНИГАТА "КОЙ СИ ТИ? 365 РОЖДЕНИ ДАТИ...." МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ В КНИЖАРНИЦИТЕ НА "ХЕЛИКОН", "СИЕЛА" В ЦЯЛАТА СТРАНА, КАКТО И В КНИЖАРНИЦИ "ЗЛАТЕВ" И "ТОМ ПЪРВИ" В гр. ГАБРОВО И СЕВЛИЕВО. 

                П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  1. :

АКО НЕ ОТКРИЕТЕ ИЗДАНИЕТО, МОЖЕТЕ  ДА ГО ПОРЪЧАТЕ И ДА ВИ СЕ ИЗПРАТИ ПО КУРИЕР С НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ. 

ПРИ ИЗПРАЩАНЕ НА "КОЙ СИ ТИ?...", ЦЕНА 20.00 лв. + трансп. разходи.

                П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  2. :

КОМПЛЕКТ: "КОЙ СИ ТИ? 365 РОЖДЕНИ ДАТИ..." - 444 стр. + "ЧИСЛАТА-ЕЗОТЕРИКА И ПОЗНАНИЕ" - 235 стр. + "СВЕТЪТ НА СИМВОЛИТЕ"- 232 стр.     ЦЕНА 35.00 лв. + трансп. разходи.

          САМО ПРИ ПОРЪЧКА НА ПОСОЧЕНИЯ ИМЕЙЛ И ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА :  chrisenev@mail.bg  И  ТЕЛ. НОМЕР 066/882 016 /без доп. импулси/. 

ПОРЪЧКИ И ЗАЯВКИ САМО НА ЕЛЕКТРОННИ АДРЕСИ chrisenev@yahoo.com  ,  chrisenev@mail.bg И ТЕЛ. НОМЕР 066/882 016 /без доп.импулси/

ЗАБЕЛЕЖКА: ЗА ПРАТКИ В ЧУЖБИНА - ПРЕВОД ЧРЕЗ WESTERN UNION  ИЛИ ПО БГ БАНКОВА СМЕТКА  

 

ИзпратиИзпращане ...
Уебсайт в alle.bg